Kontaktné info
Mapa Nitry
TIK na Facebooku
Nitra virtuálne

Nariadenie o celomestskej deratizácii

Nariadenie o celomestskej deratizácii

VEREJNÁ   VYHLÁŠKA

Mesto Nitra

Na základe utvárania a ochrany zdravých podmienok, zdravého spôsobu života a práce obyvateľov mesta Nitry v zmysle §4 ods. 3 písm.h), Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj z dôvodu, že celoplošný výkon deratizácie má zabezpečiť likvidáciu škodcov na čo najväčšom území

 

nariaďuje

celomestskú   deratizáciu 

od  11. septembra  do 27. októbra  2017

 

a stanovuje tieto podmienky pre jej zabezpečenie:

Fyzické osoby - občania sú povinní vykonať deratizáciu v pivničných priestoroch rodinných domov, v priestoroch pri chovoch hospodárskych zvierat, skládkach komunálneho a rastlinného odpadu a v okolí žúmp, resp. kanalizačných vpustí.

Právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie sú povinné zabezpečiť deratizáciu vo vlastných alebo prenajatých objektoch prostredníctvom deratizačných firiem, ktoré sú na túto činnosť odborne spôsobilé a oprávnené  vykonávať deratizáciu v zmysle platných predpisov. Na požiadanie Mesta Nitry nahlásiť deratizačnú firmu, ktorá deratizáciu vykonala.

Osoby (firmy) oprávnené na výkon deratizácie sú povinné:

  • najneskôr do ukončenia termínu celomestskej deratizácie t.j. do 27.10.2017 zaslať na Mestský úrad v Nitre, odboru komunálnych činností a životného prostredia zoznam osôb, ktorým vykonali deratizáciu v ich objektoch.
  • zúčastňovať sa rokovaní o koordinácii deratizácie, ktoré v prípade potreby zvolá Mesto Nitra.
  • riadiť sa pri výkone celomestskej deratizácie (dodržanie časového harmonogramu) pokynmi mesta Nitra.


Výkon deratizácie podlieha kontrole Regionálneho úradu pre verejné zdravotníctvo, ako príslušnému orgánu štátnej správy a Mesta Nitry.

Bližšie informácie: Mestský úrad  v Nitre, odbor komunálnych činností a životného prostredia, Štefánikova tr. 60. 950 06 Nitra, tel.  6502307. 

 

 

                                                                                                   Jozef Dvonč

V Nitre dňa 17.7.2017                                                          primátor mesta Nitry

Kalendár podujatí
E-pohľadnica

Pošli svojmu priateľovi elektronickú pohľadnicu z mesta Nitra.

Poslať pohľadnicu